Tehničko obezbeđenje


MENADŽMENT IZ KONTROLNOG CENTRA

Kontrolni centar je komandno-komunikacioni centar u koji, preko komunikatora alarmnih kontrolnih panela, pristižu alarmne i tehničke informacije sa stacionarnih i mobilnih objekata, štićenih lica i patrolnih timova, protivprovalni i/ili protivpožarni signali, video slike iz sistema video nadzora objekata i signali pozicija i tehničke informacije o stanju vozila iz sistema za monitoring vozila naših korisnika, kao i alarmne informacije iz sistema za protivprepadnu zaštitu štićenih osoba. Sve pristigle informacije se pomoću odgovarajuće opreme i softvera prikazuju operateru kontrolnog centra.

Na osnovu navedenih informacija iz kontrolnog centra, koji je u funkciji  24 časa dnevno 365 dana u godini vrši se organizovanje intervencije upotrebom patrolnog tima u zoni odgovornosti ili namenski formiranog patrolnog tima iz kontrolnog centra, u koordinaciji sa nadležnim javnim službama.

Po prijemu informacija o povredi objekta, patrolni tim, koji je u svojoj zoni odgovornosti najbliži ugroženom objektu ili štićenom licu, ili je u stalnoj pripravnosti pod nadzorom kontrolnog centra, kreće na lice mesta sa ciljem utvrđivanja razloga ugrožavanja bezbednosti objekta ili štićenog lica. U zavisnosti od primljene informacije, vrste objekta ili nivoa zaštite lica, njegove lokacije i drugih bezbednosnih parametara, ostvaruje se koordinacija sa dežurnom službom policije ili vatrogasnom službom.

PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

U sklopu usluga obezbeđenja lica, imovine i poslovanja Društvo pruža i usluge bezbednosnog konsaltinga (izrada procene rizika u obezbeđenju lica, imovine i poslovanja, konsalting u tretiranju rizika, bezbednosne provere, izrada bezbednosnih dokumenata, bezbednosni inžinjering – projektovanje i uvođenje FTZ i STZ). Društvo pruža usluge planiranja i projektovanja STZ u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Usluga planiranja STZ se pruža kroz obaveznu izradu Plana STZ koji sadrži predlog optimalnih tehničkih rešenja za ispunjenje funkcionalnih zahteva za STZ iz zaključaka procene rizika i Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije STZ. Planiranje STZ i izradu Plana STZ vrši lice sa licencom MUP za vršenje poslova planiranja STZ.

 

MONTAŽA I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

U sklopu bezbednosnog inžinjeringa Društvo pruža usluge uvodjenja STZ kroz montažu opreme, puštanje u rad i održavanje STZ, kao i obuku korisnika za rukovanje STZ.

Montaža i povezivanje opreme vrši se na određenim lokacijama prema projektnoj dokumentaciji, uz mogućnost korekcije pozicije u skladu sa izvedenom kablovskom instalacijom. Zatim se u skladu sa uputstvima za rukovanje odgovarajućom opremom vrši i njena parametrizacija (podešavanje) da bi se zadovoljili funkcionalni zahtevi za STZ iz projektne dokumentacije. Za potrebe rukovanja i osnovnog održavanja STZ izradjuje se uputstvo koje kao prilog sadrži i  pojedinačna proizvođačka uputstva za ugradjenu opremu.

Obuku korisnika vršimo tokom probnog rada STZ, kada se, na zahtev korisnika ili na osnovu zahteva stručnog nadzora, vrše i manje korekcije pozicije opreme, podešavanja opreme i Uputstva za rukovanje i osnovno održavanje STZ.

Proces održavanja STZ obuhvata:

  • osnovno održavanje STZ u skladu sa Uputstvom za STZ i uputstvima za pojedine uređaje u sklopu STZ, koje vrši korisnik;
  • tehničku podršku u toku garantnog roka i potencijalne dogradnje STZ u tom periodu vrši izvođač radova, pri čemu bi trebalo predvideti ili rezervu od 10% od ukupne količine opreme po celokupnom asortimanu ili dugoročnu saradnju sa pouzdanim dobavljačem opreme za STZ. Uobičajeno trajanje garantnog roka za celinu STZ je jedna godina, s tim da za pojedinu opremu on može biti i tri do pet godina proizvođačke garancije;
  • periodično održavanje STZ podleže posebnom ugovaranju.

Navedene poslove vrše lica sa licencom MUP za poslove montaže, puštanje u rad, održavanje i obuku korisnika STZ.