Politika kvaliteta


Vizija “PROTEXI GROUP SYSTEM’’ je da postane uspešna kompanija u oblasti bezbednosti i zaštite sa maksimalnim poverenjem korisnika usluga a sa motom “Citius venit periculum, cum contemnitur – Opasnost pre dođe, ako se o njoj ne vodi računa”. Na ovaj način, kao i samim nazivom “protexi” (pokriti, zaštititi., braniti, zakloniti),  iskazana je na naša osnovna namena i profesionalno opredeljenje.

Rukovodstvo i zaposleni “PROTEXI GROUP SYSTEM“, radeći zajedno na sprovođenju politike kvaliteta, osiguravaju mesto za svoju kompaniju na tržištu, stvaraju uslove za njen dinamičan razvoj, a time i vlastitu egzistenciju.

Naš osnovni poslovni cilj jeste da kontinuirano podižemo kvalitet svojih usluga i da, profitabilnim  poslovanjem i  povećanjem poslovne efikasnosti povećavamo naš udeo na tržištu i  postanemo jedna od vodećih regionalnih kompanija u oblasti obezbeđenja lica, imovine i poslovanja.

Utemeljenje naše poslovne vizije i životne filozofije i uslov daljeg opstanka težimo ostvariti uspostavljanjem i održavanjem tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa osloncem na sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008.

Ispunjavanjem zahteva, potreba i očekivanja naših korisnika usluga i stalnim  poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom doprinosićemo da se utvrđena politika kvaliteta u potpunosti ostvaruje.

Da bi svi zajedno doprineli realizaciji postavljenog zadatka i ostvarenju jedinstvenog cilja, neka nam na umu uvek budu prisutne i da nas bodre ove mudre izjave, koje je izrekao Krozbi, poznato svetsko ime u oblasti kvaliteta:

Kvalitet nije luksuz, on nije skup. To je jedina investicija koja se samofinansira, a dugotrajno donosi imifirmi. Kvalitet nisu samo karakteristike proizvoda ili usluga, to je poslovni stil i kultura rada preduzeća i promena sopstvenog načina rada.”

“PROTEXI GROUP SYSTEM“se trajno opredeljuje za:

 • Postepeni razvoj svih vrsta bezbednosnih usluga i prostorno širenje kompanije,
 • Sigurne, pouzdane i dugoročne veze sa poslovnim partnerima;
 • Maksimalno uvažavanje i poštovanje zahteva korisnika usluga i drugih poslovnih partnera;
 • Stručan i efikasan rad koji postaje prepoznatljiv izraz poslovnog imidža;
 • Pouzdanost i profesionalnost kadra i ličnu odgovornost za kvalitet kao prioritet;
 • Stalno preispitivanje i usavršavanje sistema menadžmenta kvalitetom

 

„PROTEXI GROUP SYSTEM’’ će politiku kvaliteta ostvariti  kroz realizaciju sledećih ciljeva:

 • Visok kvalitet  usluge uz realnu cenu;
 • Stalno poboljšavanje  radnih  procesa;
 • Dosledno i pouzdano ispunjavanje sopstvenih ugovornih obaveza;
 • Pravovremeno reagovanje u cilju zaštite interesa korisnika usluga,
 • Usavršavanje kadrova i poboljšanje tehnološkog nivoa rada;
 • Doslednu primenu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom.

Ciljevi naše kompanije obrađeni su u dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom, a njihovo sprovođenje i realizacija biće moguće samo uz svakodnevnu aktivnost i maksimalno angažovanje svih zaposlenih, da svoj posao obavljaju u skladu sa postavljenim ciljevima

GENERALNI DIREKTOR
Dušan Skorupan s.r.